Category: Dutch

Interview in het vakblad Verkeerskunde

Het vakblad Verkeerskunde heeft een dossier gepubliceerd over DBFM in de wegenbouw, onder het gast-redacteurschap van Frits Verhees. Voor dit dossier ben ik geïnterviewd over de prestaties van DBFM in Nederlandse transportinfrastructuur projecten. Het interview is beschikbaar op de website van Verkeerskunde of het is hier te downloaden. In het volgende nummer van Verkeerskunde zal een artikel van mijn …

Continue reading

Zonder bruggenbouwers geen integrale gebiedsontwikkeling: De cases A2 Maastricht en Caterham Barracks

Integrale gebiedsontwikkeling biedt kansen voor het beter benutten van schaarse ruimte en het realiseren van economische voordelen. Daarnaast kan het zorgen voor meer betrokkenheid bij en een breder maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijke ontwikkeling. Maar integrale gebiedsontwikkeling is complex en het vraagt van partijen met uiteenlopende belangen en denkbeelden dat ze met elkaar communiceren, elkaar begrijpen …

Continue reading

Beleidsevaluaties tussen methode en praktijk: Naar een meer realistische evaluatiebenadering

‘Leren van evalueren’, zo klinkt het steeds vaker in de evaluatiepraktijk. Maar steeds vaker wordt (h)erkend dat hoewel dit aantrekkelijk klinkt, de praktische haalbaarheid vaak gering is. Dit komt doordat methoden ofwel niet in staat zijn om op overtuigende wijze effecten toe te schrijven aan beleid, ofwel over-contextualiseren ze zodanig dat lessen moeilijk kunnen worden …

Continue reading

Kritisch kijken naar kansen: De schaduwzijden van DBFMO

Waar politici en beleidsmakers lijken weg te lopen met Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) als vorm van publiek-private samenwerking, laat onderzoek zien dat de hoge verwachtingen ervan in de praktijk niet altijd worden waargemaakt. DBFMO kan ontzorgend, zelfregulerend en efficiënter werken, maar is geen medicijn zonder bijwerkingen. Zo kunnen publieke waarden als transparantie …

Continue reading

Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse

Systematische kwalitatieve vergelijkende analyse (SKVA) – of Qualitative Comparative Analysis (QCA) in het Engels – is in 1987 door Charles C. Ragin geïntroduceerd met zijn boek The Comparative Method. Ragin beoogt met zijn werk een brug te slaan tussen kwalitatief casusonderzoek en kwantitatief variabelegeoriënteerd onderzoek, waarbij hij een synthese van beide onderzoekstypen voorstelt. SKVA staat een vergelijking van …

Continue reading

Load more