DBFM: Van efficiëntieoptimalisatie op projectniveau naar meerwaardecreatie op netwerkniveau

De gezamenlijk door Rijkswaterstaat en haar partners ontwikkelde Marktvisie nodigt uit tot een kritische beschouwing van DBFM-contracten (Rijkswaterstaat 2015). Lange tijd hebben Rijkswaterstaat en de markt zich vooral gericht op kostenoptimalisatie. Daardoor lag er veel nadruk op Publiek-Private Samenwerking (PPS) aan de hand van DBFM-contracten. In DBFM worden de Design, Build, Finance en Maintain fasen geïntegreerd. Dit leidt, in ieder geval op papier, tot betere afstemming tussen de verschillende projectfasen. Daarnaast wordt er aan de voorkant scherper nagedacht waardoor minder meerwerk nodig is en er strakker financieel gestuurd kan worden. Tot slot, omdat de markt meer ruimte krijgt, komen creatieve oplossingen vanzelf opborrelen. Rijkswaterstaat heeft zich echter ten doel gesteld om naast kostenoptimalisatie ook maatschappelijke meerwaardecreatie te realiseren (Rijkswaterstaat 2015). De vraag is echter: hoe kan deze ambitie worden meegenomen in de huidige manier van werken met DBFM?

Publicatie | Lenferink, S., Verweij, S., Leendertse, W. & Busscher, T. (2017). DBFM: Van efficiëntieoptimalisatie op projectniveau naar meerwaardecreatie op netwerkniveau. Verkeerskunde, 68 (3), 14-15.