Publiek-private samenwerking in Nederland en Vlaanderen: Een review van veertien proefschriften

Bk_2015_24_01_cover.inddDe recente golf van promotieonderzoeken naar publiek-private samenwerking (PPS) roept de vraag op naar de staat van de huidige PPS-praktijk in Nederland en Vlaanderen en het onderzoek daarnaar. Onze review laat zien dat de proefschriften voornamelijk infrastructurele projecten onderzoeken die met langlopende DBFM(O)-contracten worden gerealiseerd. De proefschriften groeperen zich rond vraagstukken betreffende effectiviteit, transactiekosten en legitimiteit. Een rode draad door hun bevindingen heen is dat of en hoe PPS werkt, sterk contextafhankelijk is. Veel van de aanbevelingen benadrukken het belang van de zachte aspecten van samenwerking. De nadruk ligt op de vroege projectfasen: voorbereiding, aanbesteding en contractering. Daarnaast laat de generaliseerbaarheid van de studies te wensen over. Er is meer onderzoek nodig naar de latere projectfasen van PPS alsook meer programmatisch, kwantitatief en (internationaal) vergelijkend PPS-onderzoek.

Publicatie | Hueskes, M., Koppenjan, J.F.M. & Verweij, S. (2016). Publiek-private samenwerking in Nederland en Vlaanderen: Een review van veertien proefschriften. Bestuurskunde, 25 (2), 90-104.