Voorbij de dichotomie: Op zoek naar een succesvolle combinatie van contractuele aspecten en relationele aspecten in publiek-private samenwerking

Het contract vormt een belangrijke basis in de samenwerking tussen overheid en markt. Een belangrijk kenmerk van Publiek-Private Samenwerking (PPS) is ook dat het gaat om een juridisch gestructureerd samenwerkingsverband. PPS valt echter niet te reduceren tot contractuele aspecten alleen. Succesvolle PPS behelst meer dan een contractuele relatie tussen publieke en private partijen. Naast contractuele aspecten zijn relationele aspecten in PPS evenzeer belangrijk. Het uitgangspunt in dit hoofdstuk is dat succesvolle PPS vooral afhangt van hoe contractuele en relationele aspecten worden gecombineerd. PPS-onderzoekers hebben wat dat betreft reeds gewezen op het belang van het vinden van een ‘balans’ tussen de contractuele en de relationele aspecten van PPS. Bestaand onderzoek richt zich echter vaak op de dichotome vraag of het nu de contractuele aspecten of de relationele aspecten zijn die er echt toe doen. Deze dichotome vraagstelling maakt het lastig om inzicht te krijgen in hoe de aspecten precies zouden moeten worden gecombineerd. Met andere woorden: hoe ziet die balans tussen contractuele en relationele aspecten er precies uit? Daar is dan ook nog veel onderzoekswerk naar te verrichten, naar welke combinaties van contractuele en relationele aspecten resulteren in succesvolle PPS. Het kernargument in dit hoofdstuk is dat succesvolle PPS vraagt om een combinatie van de aspecten en dat dit vraagt om een onderzoeksperspectief dat inzicht kan bieden in welke combinaties succesvol zijn.

Publicatie | Verweij, S. (2018). Voorbij de dichotomie: Op zoek naar een succesvolle combinatie van contractuele aspecten en relationele aspecten in publiek-private samenwerking. In: M. Sanders (red), Publiek-Private Samenwerking: Kunst van het Evenwicht (pp. 91-106). Den Haag: Boom Bestuurskunde.